O nás

CESTA ZA ZDRAVÝM ŽIVOTOM!

Je život bez plastu možný? 

Samozrejme! Veï plasty a výrobky z nich sú len nieko¾koroèná záležitos . V histórii ¾udstva by sa ich životnos dala poèíta na sekundy. No napriek ich krátkej existencii sa ich uplatnenie rozšírilo do mnohých oblastí ¾udských èinnosti a výrobky z nich vyrobené sú nato¾ko unikátne, že ich náhrada nie je vôbec jednoduchá. Ale poïme pekne na zaèiatok. 

Rozpoviem Vám náš príbeh. Príbeh dvoch obyèajných ¾udí, ¾udí na nerozoznanie od tých ïalších miliónov ¾udí, èo ráno vstávajú do práce, zívajúc utekajú na elektrièku èi autobus, alebo èakajú v zápche na zelenú. Stojíme v Prahe na stanici metra a pozorujeme ¾udí. Metro prichádza a všetci sa doò hrnú hlava-nehlava. Nieko¾ko ¾udí dobiehajúcich dolu eskalátormi roztiahne zatvárajúce sa dvere vozòa a rýchlo sa vtaèí dnu. Prichádza ïalší vlak. ¼udia vybehnú von a ponáh¾ajú sa ku schodisku. Neustále kontrolujú svoje zápästia, rozprávajú sa so svojimi mobilnými telefónmi, poèúvajú slúchadlá s hudbou… Ako sa približujú k východu z podzemnej stanice zaèína sa ïalší pretek – pretek o miesto v elektrièke. Šport je nevyhnutnou súèasou života obyvate¾a ve¾komesta. Hoci krátky, ale intenzívny. Našastie krátko po podaní výkonu má každý možnos na oddych. Aj keï èerstvos vzduchu dopravného prostriedku neumožní dokonale naèerpanie síl organizmu, postaèí dostatoène na ïalší beh… A takto je to denne. Študujeme v Prahe piaty a posledný rok a uvedomujeme si, že toto nie je naša cesta. Život v neustálom zhone, strese a napätí, ktoré ustáva snáï len cez víkend. A na èo je to všetko dobré? Žijeme, aby sme sa hnali za našimi snami – hmotnými statkami, ktoré si nemáme ani kedy uži, alebo dovolenkou, na ktorú si po mesiaci ani nespomenieme. Pre takúto budúcnos študujeme? Do tohto sveta chceme privies naše deti? Odpoveï na tieto otázky sa nám každým dòom vyjasòovala. Poslednou skúškou sme Prahe zamávali a vrátili sme sa naspä na Slovensko. Som vïaèná za toto obdobie, mnohému ma nauèilo a ve¾a mi ukázalo. ¼udia bažia za tým, èo nepoznajú, za tým, èo nemajú. Preto treba is a všetko skúsi. Ís a h¾ada svoje šastie, svoju správnu cestu. Každá skúsenos náš ženie vpred, pomáha nám nájs svoje šastie a naplni svoje poslanie. 

Je to už pä rokov, èo sme ukonèili vysokoškolské štúdium a z nášho života sa stala jedna veľká zmena. Kedysi som si myslela, že s narastajúcim vekom sa môj život bude stále viac ustálova do akýchsi zabehnutých ko¾ají a ma stále monotónnejší a rigidnejší charakter, tak, ako to pozorujem u starších ¾udí v okolí. Ale ja stále prichádzam na nové veci, dozvedám sa nové informácie, poznatky a z nich si vyberám to, èo je môjmu srdcu blízke. Mojim príbuzným sa z toho toèí hlava – to, èo platilo minule, dnes už nie – áno, je to tak, stále prijímam nové vylepšené spôsoby životosprávy, nasledujem nové smery a poriadne si to užívam. Baví ma objavovanie nových vecí, skúšanie nepoznaného a tým sa približujem k pre mòa dokonalejšiemu a šastnejšiemu životu. 

Praha nám ukázala cestu k prírode, k prirodzenosti. Zabývali sme sa v rodièovskom dvojdome na lazoch, samote, v prírode. Zaèali sme objavova doposia¾ skryté èaro sveta a pomaly eliminova z nášho života veci, ktoré nepotrebujeme, ktoré nám škodia a narúšajú prirodzenos. Všetko sa to vyostrilo narodením našej dcérky. Zmenili sme svoje stravovacie návyky, náš prístup k výchove dieaa bol znaène odlišný od toho, na aký sme doposia¾ boli zvyknutí. Súèasou týchto zmien v našom živote bola aj eliminácia plastov z našej domácnosti. Prioritne sme sa zamerali na plasty, ktoré sú v priamom kontakte s pokožkou, s potravinami, s kozmetikou. Takže sa zaèali v našej domácnosti objavova sklenené f¾aše, drevené hraèky, textil z prírodných materiálov, papierové vrecká… A tu prichádza príbeh zubnej kefky. 
Zubná kefka je nevinný kus plastu, ktorý používame len krátko. No málokto si uvedomuje ako intenzívne pôsobia chemikálie vyluèujúce sa z plastov na náš organizmus. Ústna sliznica tieto chemikálie efektívne vstrebáva a distribuuje krvou do celého tela. Ja osobne, keï si èistím zadne stolièky, kefku obrusujem o zuby, takže je možné, že kúsky plastu aj prehltnem. Z tohto dôvodu je ve¾mi rozumné zváži akú kefku a pastu použi na èistenie zubov. 

Bolo jasné, že plastovou kefkou si zuby už viac umýva nebudeme, ale èím teda? Alternatíva plastovej zubnej kefky na slovenskom trhu nebola. A keïže sme boli obidvaja na materskej dovolenke, rozhodli sme sa, že takú kefku vyrobíme a ponúkneme aj iným ¾uïom, ktorí by podobne rozmýš¾ali ako my. Pôvodná myšlienka bola kefku vyrobi na Slovensku, zo slovenského dreva. Ale zistili sme, že kúpou výrobnej linky a dreveného materiálu, by cena jednej kefky dosiahla takých rozmerov, že by sme si s òou umývali zuby len my ?. Našastie šikovní ¾udia v Èíne perfektne opracúvajú bambus a vedia z neho vyrobi rôzne predmety. Tak sme ich požiadali o výrobu zubnej kefky a vznikla bambusová zubná kefka Curanatura. A keïže sme celi ma zúbky poriadne èisté a zdravé, ve¾a sme si o èistení a kefkách naštudovali, narozprávali sa s ¾uïmi z fachu a všetky poznatky do návrhu kefky zapracovali. Preto majú kefky Curanatura dorovna zastrihnuté štetinky, ktoré sú mäkké, aby nedráždili ïasná. Teší náš, že kefky sú vyrobené z bambusu, pretože, bambus po ažbe dreva neumiera a z pòa vyrastie nová rastlina. Hoci je bežná zubná kefka malý kus plastu, prispieva k zneèisovaniu životného prostredia. Bambusová zubná kefka je 100% biologicky rozložite¾ná. Z toho vyplýva, že bambusové zubné kefky sú z viacerých dôvodov vhodnejšie na umývanie zubov ako tie plastové. My sme si takto našli naplnenie, ktorým môžeme prispie k lepšiemu životnému štýlu ïalších ¾udí.  

Sme rodièia dvoch malých detí. Druhé dieatko nás posunulo zase ïalej. Narodilo sa u nás doma a tým zážitkom sme si uvedomili, že nie všetko, èo väèšina ¾udí berie ako samozrejmos je lepšie. ¼udstvo neustále prechádza zmenou, snaží sa vylepšova životné podmienky a u¾ahèova si život, ale èasto pri tom zabúda na prirodzenos a podstatu existencie a dostáva sa tam, kde je to pre èloveka až škodlivé, napriek zdanlivému zlepšeniu. Tento jav nachádzam v mnohých oblastiach života ¾udí a žia¾ väèšina z nich nevidí podstatu a zmysel vecí, je zaslepená krásnym pozláteným obalom s dokonalým marketingom a povrchnými, ale systémovo korektnými referenciami väèšiny. Áno, ve¾a ¾udí robí všetko automaticky. Nezamýš¾ajú sa nad zmyslom èinností a praktík, ktoré robili ich rodièia, ktoré robia susedia a všetci naokolo. Niekedy mám pocit, že sa nieèo robí len preto, že sa to proste tak robí a už nikto ani nevie preèo… 

Ale vráme sa k podstate tohto èlánku – k plastom. V súèasnosti prerábame starší kamenný dom a pri prestavbe sme zistili, že bez plastov alebo iných chemikálií je realizácia prestavby v moderných podmienkach ažká. Hoci sa snažíme používa výhradne prírodné materiály, nie vždy je taký produkt ¾ahko dostupný. Moderné podoby prírodných materiálov èasto obsahujú malé percento plastov, pripadne iných chemikálií, aby zotrvali proti škodcom. Zohna neplastové vodovodné èi kanalizaèné potrubie je takmer nemožné alebo finanène extrémne nároèné. Z poznania, ku ktorému sme dospeli poèas prestavby domu môžem usúdi, že návrat k prirodzenému je možný len v prípade, že nastane taká zmena, ktorá by znamenala návrat ïaleko do minulosti mimo súèasnú spoloènos. Ale je možné is cestou kompromisu. Èlovek má možnos výberu, tak je osožné to využi, a tým si dopria radostnejší život. Keïže sme sa rozhodli pre dom s obytným podkrovím museli sme nejaké umelé výrobky do stavby domu zakomponova. Tam, kde to ide, používame prírodné materiály. 
Tiež som èlovek, ktorý rád využíva svoj èas produktívne, a tým nemám na mysli by otrokom spoloèenským alebo domácim, ale produktívne využíva èas pre svoje vlastné vnútorné naplnenie. Robi tie èinnosti, ktoré mi robia rados. A keïže neplánujem každý deò trávi hodiny praním na potoku, využijeme výdobytky dnešnej doby a kúpime si spotrebièe, ktoré považujeme za užitoèné. Zistila som, že je ideálne by súèasou tohto celku, ale takým spôsobom, ktorý je mi blízky a príjemný. Každý èlovek nájde svoje naplnenie v nieèom inom a takto krásne sa ¾udia môžu dopåòa a prispieva k vyššiemu celkovému blahu spoloènosti. Ja stále h¾adám svoje poslanie, svoju cestu a teší ma objavovanie toho nepoznaného, èo je predo mnou na mojej životnej ceste. 

V úvode som jednoznaène odpovedala na otázku položenú v nadpise tohto èlánku, no teraz ako som nad tým porozmýš¾ala, zisujem, že to pravda nie je – nie teraz. Tak ako neboli na trhu pred pár rokmi alternatívne zubné kefky, je momentálne mnoho produktov výluène plastových. V prípade, že ich nechceme používa máme dve možnosti – nepoužíva ich vôbec, èo by ale mohlo vies k ochudobneniu sa o urèité potreby a výhody súèasného pokroku, alebo nahradi daný produkt prírodným materiálom, èím dosiahneme vyššiu úroveò vlastného uspokojenia a zároveò prispejeme k zvýšeniu celkového spoloèenského blaha novým ekologickým produktom. Máme ešte pred sebou ve¾a práce…

KONTAKT

Kontaktné údaje: 

Email: curanatura@curanatura.sk  

Telefón: 0915 335 016  Kontaktná osoba:

Curanatura s.r.o.  
Podšulsko 189  
Horný Tisovník  
96275  

IČO: 52235904  
DIČ: 2120937599  
IČ DPH: SK2120937599  


Zapísaná v: Obchodnom registri 
Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 36034/S zo dňa 23. 02. 2019  

Orgán Dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici  
pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 97401, Banská Bystrica 

www.curanatura.sk